ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  

 
นายสุรชาติ  เครือศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 
นายมานะ  พุ่มบัว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 นายฉัตรชัย  น่วมโพธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  กลุ่มอำนวยการ  
 
นางสาวณัฐภัสสร  โชติสุต
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 
นางสาวกมลลักษณ์  ลอยพูน
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
 
  
นางสาวเอมพร  น้อยจินดา
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
  
นายศุภกิตติ์  บมสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
 
  
นางสาวพิไลพร  ชื่นชม 
อัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
 
นายชินวัฒน์  ปานโคก
อัตราจ้าง กลุ่มอำนวยการ
 
นางราตรี  วงศ์รักษ์วีระเดช
แม่บ้าน 
 
นายมนตรี  ยาดี
พนักงานขับรถ  
  
นายยุทธนา  รัตนมุง
พนักงานขับรถ
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
นางมลิวัลย์  วุฒิเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสุกัลยา  เนียมแตง
ตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวศศิธร  เพ็งแป้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณิชกัญจน์ อุรเคนทร์เนตร
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจารุวรรณ นาคชื่น
อัตราจ้าง กลุ่มการเงินฯ

 
  

 
   กลุ่มบริหารงานบุคคล  
นางสมพิศ  จาตุรันตานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 
นางเพลินทิพย์ หินเทา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
นางปราณี สุขจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางอรดาวัลย์ รันตจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นางกำไร รักแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นางสาวสาววิณี ประกาลัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน
 
นายสุวิชชา ดีวินิจ
ครู ค.ศ.1 ช่วยราชการ

นายสิทธิกร  ห้อยสัน
พนักงานราชการ
 
นางสาวกมลชนก โชติสุต
พนักงานราชการ
นางสาวยุพดี บุณย์เพิ่ม
อัตราจ้าง กลุ่มบุคคลฯ 
นายปิยะพงษ์ ช่างคิด
อัตราจ้าง กลุ่มบุคคลฯ 
  กลุ่มกฏหมายและคดี  
 
นางสมพิศ  จาตุรันตานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายศิริพงษ์ ทีนะกุล
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ นิติกร
   กลุ่มนโยบายและแผน  
นางสาวรัชดาพร บุบผา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  
นางสาวอุไร อุปถัมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
  
นายปัญกฤช เดชากรพรรธณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
นายพิพิธ เรืองสมบัติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ว่องกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
นายณัฐ นุตพันธุ์
อัตราจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

นางสาวณัฐภัสสร  โชติสุต
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดา
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
 
นางสายไหม ดาบทอง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 
นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
นายธิรพงษ์ เทโหปการ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
 
 
นางสาววันวิสา นวลเป็นใย
อัตราจ้าง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
นางนาฏธยาน์ รอดสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวภษพอน ประภา
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล

ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 
 นายคู่บุญ ศกุนตนาค

ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
  
 นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
 
นางสาวนฤมล บุญพิทักษ์

 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
 
นายปริญญา อินทรา 

ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
  
 นางสาวอภิญญา นิลนิยม
พนักงานราชการ
   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นางเพลินทิพย์ หินเทา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
นางสาวสิริรัตน์ รื่นเสือ
อัตราจ้าง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
นายพิพิธ เรืองสมบัติ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 
นายณัฐ นุตพันธุ์
อัตราจ้าง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสัจจารักษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน