Previous
Next

10/ก.ค./2019
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [38] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [95] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [145] ครั้ง

11/ก.ค./2019
กฎ ระเบียบ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [25] ครั้ง

09/ก.ค./2019
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [49] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [58] ครั้ง

25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [82] ครั้ง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
24/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [72] ครั้ง

27/พ.ค./2019
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [163] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [116] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

09
ก.ค.
อ่าน [34] ครั้ง
โดย: thalong

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม